logo
 
 

Projekt SIPA-»sistem pomoči na domu« se je z dne 3.12.2014 uspešno zaključil.

Glede na dosežene zastavljene cilje v projektu predvsem na področju zaposlovanja ranljive ciljne populacije iz vrst brezposelnih oseb in odličen odziv uporabnikov storitev pomoči na domu iz vseh treh vrst gospodinjstev, pričakujemo, da bomo v okviru nove finančne perspektive projekt SIPA-»sistem pomoči na domu« tudi nadaljevali.

 

Spoštovane, spoštovani!

Hitre spremembe na vseh življenjskih področjih, zlasti pa na področju zaposlovanja, vnašajo v celoten evropski prostor potrebo po iskanju modelov, ki bi omogočali vključevanje čim večjega števila tistih brezposelnih, ki potrebujejo pri vključevanju na trg dela več pomoči in strokovne podpore oziroma od posameznih institucij omogočeno aktivnejšo participacijo na trgu dela.

Skozi vse večji obseg segmentacije se posameznim ciljnim skupinam slabšajo pogoji dostopa do dela, zaradi česar ostaja v evidenci brezposelnih vse več tistih, ki so ovirani pri vključevanju na trg dela. Govorimo o tako imenovanih »ranljivih skupinah«, ki jim je vstop na trg dela brez konkretizirane pomoči in podpore države skorajda onemogočen.  

Vedno več brezposelnih prehaja v dolgotrajno brezposelnost in klasifikacijo težje zaposljivosti. Kljub aktivni politiki zaposlovanja, ki jo na tem področju vodi Republika Slovenija, se glede na podatke veča zlasti strukturna brezposelnost. Nekatere izmed skupin brezposelnih vse bolj prehajajo ne le v materialno – eksistenčno, pač pa že docela tudi v socialno izključenost in stigmatizacijo.

S projektom SIPA – sistem pomoči na domu želimo prispevati k reševanju težave socialne izključenosti in zaposlovanja ranljive ciljne skupine brezposelnih žensk.

Projekt SIPA je v okviru javnega razpisa MDDSZ za spodbujanje enakih možnosti in socialne vključenosti na trg dela s svojimi predvidenimi aktivnostmi namenjen predvsem kreiranju novih delovnih mest za ranljive ciljne skupine brezposelnih žensk. K opredelitvi ciljne populacije projekta SIPA je bistveno prispevala nastala aktualna situacija na trgu dela in marginalizacija vedno večje skupine posameznikov, ki jim je onemogočeno aktivno vključevanje na trg dela.

Različne storitve pomoči na domu, ki jih projekt SIPA razvija, sodijo na področje storitev, ki posameznemu uporabniku ali skupini uporabnikov pomagajo, da lahko zadovoljuje splošne, socialne ali posebne potrebe. Sama storitev pomoči na domu je uvrščena tako na področje socialne oziroma družbene kot skupnostne ekonomije.

Projekt Sipa je po svoji vsebini nadaljevanje projekta Razvojno partnerstvo: Sistem pomoči na domu – SIPA, ki je bil izveden v letih 2004–2007.